เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ /ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการพัฒนาบุคลากร
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
สถิติการให้บริการ
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
โครงการชุมชนปลอดขยะ
ศูนย์บริการการท่องเที่ยวตำบล
สป.สช ตำบล

สภาพทั่วไป
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลโนนสว่าง

๑.  สภาพทั่วไป
๑.๑  ที่ตั้ง  เทศบาลตำบลโนนสว่าง  ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่  ๑๐๕  หมู่ที่  ๑๑  บ้านโนนดู่  ตำบลโนนสว่าง  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ  อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ของอำเภอเมืองบึงกาฬ  ห่างจากที่ตั้งอำเภอไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๑๒  (สายหนองคาย
นครพนม) เป็นระยะทางประมาณ  ๒๗  กิโลเมตร อาณาเขตของเทศบาลตำบลโนนสว่าง

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  ตำบลหอคำและตำบลไคสี  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ
ทิศใต้  ติดต่อกับตำบลศรีชมพู  อำเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  ตำบลโป่งเปือย  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับตำบลหนองเลิง  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

 ๑.๒  เนื้อที่  พื้นที่ของเทศบาลตำบลโนนสว่าง  มีเนื้อที่ทั้งหมด  ๔๑,๗๕๐  ไร่  (๖๖.๘๐  ตร.กม.)  หรือประมาณร้อยละ  ๘.๔๓  ของพื้นที่อำเภอเมืองบึงกาฬ
๑.๓  ภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป  ลักษณะภูมิประเทศของตำบลโนนสว่าง  โดยทั่วไปเป็นที่ดอนสลับกับที่ราบลุ่มมีลักษณะเป็นสันเนิน  พื้นที่ทั่วไปมีความลาดเอียง  ๐.๐๓%  จากทิศเหนือ  ไปทางทิศใต้  ดินมีลักษณะเป็นดินชุดโพนพิสัย  (ดินลูกรังหน้าดินตื้น)  เหมาะแก่การปลูกพืชและไม้ผล

1.3 ภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศ  เป็นแบบมรสุม  มี    ฤดู  คือ
ฤดูร้อน            เริ่มตั้งแต่เดือน   มีนาคม  ถึง  เดือน  พฤษภาคม
ฤดูฝน              เริ่มตั้งแต่เดือน   มิถุนายน  ถึง  เดือน  สิงหาคม
ฤดูหนาว          เริ่มตั้งแต่เดือน   กันยายน  ถึง  เดือน  กุมภาพันธ์
๑.๔  จำนวนหมู่บ้าน  ตำบลโนนสว่าง  มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด   ๑๑  หมู่บ้าน  ดังนี้
หมู่ที่  ๑  บ้านโนนสว่าง     ผู้ใหญ่บ้านคือ   นายกงใจ   แสงวงษ์
หมู่ที่  บ้านชัยบาดาล      ผู้ใหญ่บ้านคือ   นายสมพงษ์     เข็มศิริ
หมู่ที่  บ้านสรรทวี           ผู้ใหญ่บ้านคือ   นายอภิรักษ์   ศรีชมชื่น
หมู่ที่  บ้านนาดี                ผู้ใหญ่บ้านคือ   นายประยูร   คงบุญวาส

หมู่ที่  บ้านดอนปอ         ผู้ใหญ่บ้านคือ   นายสมเพียร     เข็มศิริ (กำนันตำบลโนนสว่าง)
หมู่ที่    บ้านหนองดินดำ  ผู้ใหญ่บ้านคือ   นายสำรวย    ด้วงหว้า
หมู่ที่   บ้านบูรพา        ผู้ใหญ่บ้านคือ   นายบุญช่วย    ชินคำ
หมู่ที่  ๘  บ้านหนองไฮ       ผู้ใหญ่บ้านคือ   นายบุญรัก  พลภักดี
หมู่ที่     บ้านพรนิยม         ผู้ใหญ่บ้านคือ   นายนิกร   ครองยุติ
หมู่ที่  ๑๐บ้านโนนงาม  ผู้ใหญ่บ้านคือ   นายปรีดาศักดิ์   ภาวงค์

หมู่ที่  ๑๑ บ้านโนนดู่     ผู้ใหญ่บ้านคือ   นายพล  พื้นดี
จำนวนหมู่บ้านในเขต  เทศบาลตำบลบางส่วน........-.........หมู่  ได้แก่หมู่ที่.....-......
     

๑.๕  ท้องถิ่นอื่นในตำบล
-ไม่มี

๑.๖  จำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือน
 ประชากรทั้งสิ้น   
6,824   คน   แยกเป็นชาย   3,431   คน   หญิง   3,393   คน มีจำนวนครัวเรือน  1,874  ครัวเรือนแยกได้ดังนี้