เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ /ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการพัฒนาบุคลากร
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
สถิติการให้บริการ
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
โครงการชุมชนปลอดขยะ
ศูนย์บริการการท่องเที่ยวตำบล
สป.สช ตำบล

สภาพทางเศรษฐกิจ
 

สภาพทางเศรษฐกิจ 

การเกษตร

เกษตรกรตำบลโนนสว่าง เดิมประกอบอาชีพในลักษณะกิจกรรมเดียว คือ ทำนาอย่างเดียว แต่ในปัจจุบัน
มีการปรับเปลี่ยนมาทำสวนยางพารา ไม้ผล และเริ่มมีการทำกิจกรรมหลายอย่างรวมกัน ในรูปแบบไร่นา
สวนผสมลักษณะการใช้ที่ดินของเกษตรกร ส่วนใหญ่จะถูกใช้ปลูกพืชครั้งเดียวตามฤดูกาล เพาะปลูก
พืชที่ปลูกได้แก่ ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ซึ่งอาศัยธรรมชาติเป็นหลัก เมื่อถึงฤดูฝนจะมีการไถดิน
และหว่านเมล็ดพืชเพาะปลูก เมื่อถึงฤดูแล้งจะมีการปลูกพืชฤดูแล้งบ้างในเขตที่มีแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น การ
ปลูกข้าวโพดและการทำนาปรัง เป็นต้น โดยจะมีการไถพรวนดินก่อน 1 ครั้ง เพื่อกำจัดวัชพืชก่อนปลูกแล้วจึง
ไถพรวนดินอีกครั้งเพื่อปลูกพืช
ตารางการปลูกพืชในตำบลโนนสว่าง
ลำดับที่     ชนิดพืช     จำนวนครัวเรือน    เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)     เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่)
     1          ข้าวนาปี               649                      6,815                              6,791
     2      มันสำปะหลัง             3                           29                                   29
     3        ปาล์มน้ำมัน           114                      1,165                                807
     4          ยางพารา             1,007                   18,165                           16,643
ที่มา : ระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร

การประมง

ตำบลโนนสว่างมีพื้นที่ในการทาประมงสัตว์น้ำคือ ทามใหญ่ แก่งอาฮง และหนองน้ำในพื้นที่
ซึ่งเป็นการทำประมงเพื่อบริโภคในครัวเรือน หากเหลือจะนำไปจำหน่ายเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว

การปศุสัตว์

ตำบลโนนสว่างมีการเลี้ยงสัตว์หลากหลายชนิด เช่น สุกร โค กระบือ สัตว์ปีก รวมถึงการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ส่วนใหญ่จะเป็นการเลี้ยงไว้เพื่อบริโภคและเพื่อใช้แรงงาน มีเพียงบางส่วนที่เลี้ยงไว้เพื่อ
จำหน่ายโดยเฉพาะ

รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน

หมู่ที่                  บ้าน                                รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน (บาท)
   1             บ้านโนนสว่าง                                      17,779.70
   2             บ้านชัยบาดาล                                      21,082.59
   3             บ้านสรรทวี                                          16,237.08
   4             บ้านโนนงาม                                        24,309.05
   5             บ้านดอนปอ                                         17,825.14
   6             บ้านหนองดินดำ                                  16,930.42
   7             บ้านบูรพา                                            13,001.62
   8             บ้านหนองไฮ                                       22,525.00
   9             บ้านพรนิยม                                         18,040.72
  10            บ้านโนนงาม                                       18,076.49
  11            บ้านโนนดู่                                           15,009.91
  รวม         เฉลี่ยทั้งสิ้น                                          18,035.21

ที่มา : จากการสำรวจข้อมูล จปฐ. ปี 2562 ซึ่งสำรวจจากจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง

การบริการ

ตำบลโนนสว่างมีสถานที่ให้บริการประชาชน ดังนี้
1. เทศบาลตำบลโนนสว่าง เป็นองค์กรหลักในชุมชนที่ให้การช่วยเหลือและให้บริการ
ต่างๆ
ให้แก่เกษตรกร โดยเฉพาะการพัฒนาชุมชนในทุกๆด้าน
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสว่าง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้าน
ดอนปอ
เป็นองค์กรของกระทรวงสาธารณสุขที่ให้บริการด้านสุขภาพ อนามัยคนในชุมชน
3. โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม โรงเรียนบ้านโนนสว่าง และโรงเรียนบ้านดอนปอ เป็น
องค์กร
ของกระทรวงศึกษาธิการที่ให้บริการด้านการศึกษาของชุมชน
4. ศูนย์ กศน.หมู่ที่ 9 บ้านพรนิยม (รอเป็นทางการ)

การท่องเที่ยว

ภายในพื้นที่ตำบลโนนสว่างมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่
1. วัดถ้ำศรีวิไลย์วนาราม ตั้งอยู่ในบริเวณหมู่ที่ 1 เส้นทางไปบ้านดอนปอ
2. หอโปงโบราณ วัดสว่างสาราญธรรมคุณ
3. หนองอาฮง ตั้งอยู่ในบริเวณด้านทิศเหนือของหมู่บ้านที่ 5 บ้านดอนปอ เป็นสถานที่สำคัญ
สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ มีบริการล่องแพรายชั่วโมงและเป็นแหล่งประมงธรรมชาติที่ประชาชนในท้องถิ่นและ
ตำบลใกล้ใช้ประกอบอาชีพจับสัตว์น้ำเพื่อบริโภค

อุตสาหกรรม

ตำบลโนนสว่างมีแหล่งอุตสาหกรรมคอนกรีต เช่น หล่อเสา หล่อท่อ ฯลฯ จำนวน 1 แห่ง

การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ    (ที่มา : ข้อมูลผู้เสียภาษีประจำปี พ.ศ.2562)
1. ห้องพัก                             จำนวน 3 แห่ง
2. ปั้มน้ำมัน (หัวจ่าย)            จำนวน 3 แห่ง
3. ปั้มน้ำมัน(ปั๊มหลอด)        จำนวน 7 แห่ง
4. ลานรับซื้อขี้ยาง                จำนวน 15 แห่ง     
ประกอบด้วย
          - พ.ภักดียางพารา เลขที่ 212 ม.1            - กลุ่มตลาดยางพารา ม.7
          - ส.ยางพารา เลขที่ 115 ม.5                    - พ.ภักดี ม.11
          - บุญล้นการยาง เลขที่ 55 ม.6                 - แสนแสบ ม.7
          - หนิงการยาง เลขที่ 34 ม.2                    - สามแยกยางพารา ม.11
          - ห้วยลึกยางพารา ม.11                          - ลานยางชุมชนตาบลโนนสว่าง ม.9
          - กลุ่มพัฒนาอาสา สกย. ม.7                  - ปุ้ยยางพารา ม.6
          - รุ่งเจริญการยาง ม.1                             - ปุ้ยยางพารา ม.9
         - สหกรณ์กองทุนสวนยางตาบลโนนสว่าง ม.9
5. โรงสี                                   จำนวน 4 แห่ง
6. ร้านเสริมสวย                      จำนวน 5 แห่ง
7. ร้านคอมพิวเตอร์,ร้านเกม   จำนวน 2 แห่ง
8. ร้านซ่อม/อู่รถ                     จำนวน 8 แห่ง
9. ร้านค้า/ร้านอาหาร              จำนวน 52 แห่ง
10. ร้านขนมจีน หมู่ที่ 1          จำนวน 2 แห่ง
11. โรงผลิตน้ำดื่มหมู่ที่ 8        จำนวน 1 แห่ง
12. ร้านอุปกรณ์ก่อสร้าง/ร้านหล่อเสา        จำนวน 1 แห่ง
13. ร้านคลินิกร้านขายยา         จำนวน 3 แห่ง
14. ร้านซ่อมเครื่องไฟฟ้า         จำนวน 1 แห่ง
15. ร้านเกี่ยวกับโทรคมนาคมเสารับ-ส่งสัญญาณโทรศัพท์
          - บริษัททรูมูฟ เอสยูนิเวอร์แซลคอมมิวนิเคชั่นจำกัด
          - บริษัทแฟกซ์ไลท์
          - กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิทัล
16. ตลาดสด ม.9                       จำนวน 1 แห่ง
17. ร้านอุปกรณ์การเกษตร       จำนวน 2 แห่ง
18. กลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจชุมชน จำนวน 17 กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ที่เด่นๆ ในชุมชน ดังนี้
      ทอเสื่อ, ทอกก, เลี้ยงกบ, เลี้ยงปลา, เลี้ยงหมู