เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ /ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการพัฒนาบุคลากร
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
สถิติการให้บริการ
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
โครงการชุมชนปลอดขยะ
ศูนย์บริการการท่องเที่ยวตำบล
สป.สช ตำบล

สภาพทางสังคม
 

สภาพทางสังคม
๓.๑  การศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา                                                         แห่ง
โรงเรียนมัธยม                                                                    แห่ง

ศูนย์การเรียนรู้                                                                   แห่ง

๓.๒  สถาบันและองค์กรทางศาสนา
วัด                                                                        แห่ง
สำนักสงฆ์                                              -                แห่ง

๓.๓  สาธารณสุข 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำหมู่บ้าน     แห่ง

(รพ.สต.ตำบลหนองเข็ง/รพ.สต.บ้านดอนปอ)
 ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                                                    แห่ง                                        

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ   ๑๐๐

๓.๔  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สถานีตำรวจ                                                          -               แห่ง
สถานีดับเพลิง                                                       -               แห่ง                                                                        
ด่าน/จุดตรวจ                                                                       แห่ง