เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ /ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการพัฒนาบุคลากร
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
สถิติการให้บริการ
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
โครงการชุมชนปลอดขยะ
ศูนย์บริการการท่องเที่ยวตำบล
สป.สช ตำบล

ด้านการบริการพื้นฐาน
 

การบริการพื้นฐาน
๔.๑  การคมนาคม

ถนน  คสล.          จำนวน                  ๕๕         สาย        ระยะทาง  ๔๒.๐๘  กิโลเมตร
ถนน  ลาดยาง      จำนวน                               สาย      ระยะทาง   ๔.๗๖  กิโลเมตร
ถนน ลูกรัง           จำนวน                   ๙๓         สาย         ระยะทาง   ๒๐๑.๑๖ กิโลเมตร
๔.๒  การโทรคมนาคม
ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข                                                               แห่ง
ระบุโทรศัพท์สาธารณะหมู่ 
,,,๑๑                                          แห่ง
โทรศัพท์สาธารณะ                                                                        แห่ง
โทรศัพท์มือถือ                                                                 
,๕๓๕ เครื่อง
๔.๓  การไฟฟ้า
             จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง                            ๑๑          หมู่บ้าน
                จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า                          ๑๘๗๔    ครัวเรือน
              ไฟฟ้าและอาคาร                                             ๑๕๐       จุด
อัตราการมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ   ๑๐๐

๔.๔  แหล่งน้ำธรรมชาติ   
ลำห้วย
, ลำน้ำ                                                                                       ๑๐      สาย                        
บึง 
,หนองและอื่น ๆ                                                                         ๒๗        แห่ง       
๔.๕  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
ฝาย                                                                                                               แห่ง
บ่อน้ำตื่น                                                                                      ๑๗๒          แห่ง
บ่อบาดาล                                                                                        ๔๕          แห่ง
สระน้ำ                                                                                                          แห่ง
ประปาหมู่บ้าน                                                                               ๑๑           แห่ง
ผู้ใช้ประปา                                                                                
,๗๙๔         ครัวเรือน
อัตราการมีประปาใช้ในครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ   ๙๕

๔.๖  แหล่งน้ำสาธารณะ
แหล่งน้ำสาธารณะ                                                                         ๒๐         แห่ง
๔.๗  พื้นที่
พื้นที่อาศัย                                                                               
,๒๓๖        ไร่
พื้นที่เกษตร                                                                          ๓๓
,๗๒๘        ไร่
พื้นที่นา                                                                                 ๖๑
,๘๑๐         ไร่
พื้นที่ไร่                                                                                   
,๘๑๗        ไร่
พื้นที่สวน                                                                              ๑๘
,๘๓๗        ไร่
พื้นที่อื่นๆ   ป่าชุมชน                                                             ๑๑๘               ไร่
๔.๘  หอกระจายข่าว
หอกระจายข่าว                                                                          ๑๑              แห่ง