เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ /ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการพัฒนาบุคลากร
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
สถิติการให้บริการ
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
โครงการชุมชนปลอดขยะ
ศูนย์บริการการท่องเที่ยวตำบล
สป.สช ตำบล

สภาเทศบาล
 

 
 นายไสว  สาระสิทธิ์
ประธานสภาเทศบาล
โทร 080-0105193

 
นายกฤตพร   บุญญฤทธิ์
รองประธานสภาเทศบาล
โทร 093-0918980


 
 
 
 นายขวัญบุญรอง  จันทวงค์  นายวิษณุ  วารุกะ  นายบุญตา  พรมสุมา
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร 088-7374144
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร 089-2482459
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร 086-2190682

 
 
นายดำรง  พรหมบิน
 นายสมคิด  บุตรดา นายพรชัย  แสงใส
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร 086-2240180
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร 087-0524839
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร 086-2353264
 
 

 นายทศพล  ทีหอคำ นางศิริเลิศ  ศรีพุทธา
นางสุตรา  ทองสุทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร 085-7514480
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร 089-2781254
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร 087-2165397
   
 
   นางไพวัลย์  มงคลชู
 

สมาชิกสภาเทศบาล
โทร 087-8529372