วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ทาง คสล.หมู่ที่ ๕ (ช่วงบ้านนายวีระชัย สุรินทร์-บ้านนางสาวกิติยาพร มะลาศรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (สายบ้านนายเต็ม ศรีมะมัย ถึงนายสุกรรณ์ เดชบุญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อระบายน้ำ คสล.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
ซื้อจอรับภาพโปรเจคเตอร์ แบบขาตั้ง ขนาด 120 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ แบบมอเตอร์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) กองช่าง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง