วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2564
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เสาคอนกรีต ขนาด 4 นิ้ว สูง 2 เมตร ใส่ลวดหนาม 5 เส้น ลวดหนาม ยาวม้วนละ 40 เมตร จำนวน 2 รายการ
20  ก.ย. 2564
ซื้อโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ทาง คสล.หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 154x78x75 ซม. ตู้ลิ้นชัก อย่างน้อย 6-7 ช่อง พร้อมกุญแจล็อค จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเปลี่ยนท่อ/ขยายท่อเมนประปาตำบลโนนสว่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 4x8 ม. สูงไม่น้อยกว่า 2.2 ม. จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ทาง คสล.หมู่ที่ ๕ (ช่วงบ้านนายวีระชัย สุรินทร์-บ้านนางสาวกิติยาพร มะลาศรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (สายบ้านนายเต็ม ศรีมะมัย ถึงนายสุกรรณ์ เดชบุญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อระบายน้ำ คสล.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง