วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ทาง คสล.ม.1 (ช่วงศาลาประชาคม ม.1-นายบุญมี ศิริสุวรรณ-นายประสาน อนุพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม นม (ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย.63) ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ทาง คสล. ม. 1 (ช่วงบ้านนายกงใจ แสงวงษ์-นายสวัสดิ์ หงส์จุมพล?นางเปี่ยง จินาวรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ (สายบ้านหนองไฮ-บ้านดอนปอ ทางโนนน้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการต่อเติมหลังคาสนามเด็กเล่นศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีสุมังคลาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมระบบประปาหมู่ที่ 9 บ้านพรนิยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กก 6021 บึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง