วันที่
ชื่อเรื่อง
27  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (การศึกษา) จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 9 (สายบ้านนายสันติ ช่างยนต์-นายบุญเลิศ สิบหมู่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
ซื้อนม ยูเอชที ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง