วันที่
ชื่อเรื่อง
13  พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ทาง คสล. ม.5 (ช่วงบ้านนายพรมมา เบ้าคำ-แยกบ้านชัยบาดาลบ้านนายล้วน นิลเกตุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง ตู้เก็บถังดับเพลิงเคมีแห้ง (แบบถังคู่) จำนวน 11 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
ซื้อตู้บานเลื่อนกระจกสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
ผ้าม่าน พร้อมติดตั้ง
24  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
ซื้อครุภํณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านชัยบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถพยาบาลฉุกเฉิน (กู้ชีพ) หมายเลขทะเบียน บค 3019 บึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง