วันที่
ชื่อเรื่อง
8  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม-ลำห้วยคลอง (สายที่1) หมู่ที่ 11 ตำบลโนนสว่าง กว้าง 6 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  เม.ย. 2563
ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
จ้างเหมาปรับปรุงทาสีรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลโนนสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลโรงเรียนบ้านดอนปอ หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  มี.ค. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายหน้าโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม-ลำห้วยคลอง (สายที่2) หมู่ที่ 11 ตำบลโนนสว่าง กว้าง 6 เมตร ยาว 1000 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างทำนบ คสล. หนองน้ำสาธารณะ (ฝายใหม่) หมู่ที่ 9 บ้านพรนิยม กว้าง 5.00 เมตร ยาว 27.00 เมตร รายละเอียดแบบแปลนเทศบาลตำบลโนนสว่างกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
ซื้อยางล้อรถบรรทุกกระบะขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-2795 บึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุเตรียมความพร้อมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร้สโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างทำนบ คสล. หนองน้ำสาธารณะ (ฝายใหม่) หมู่ที่ 9 บ้านพรนิยม กว้าง 5.00 เมตร ยาว 27 เมตร รายละเอียดแบบแปลนเทศบาลตำบลโนนสว่างกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง