วันที่
ชื่อเรื่อง
25  เม.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น บก.3035 สายบ้านโนนดู่-สะพานลำห้วยคลอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  เม.ย. 2562
จ้างก่อสงขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 บ้านนาดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น บก.3035 สายบ้านโนนดู่-สะพานลำห้วยคลอง
26  มี.ค. 2562
ก่อสร้างเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านโนนสว่าง-แยกบ้านนาดี
26  มี.ค. 2562
จ้างก่อสร้างทำนบปิด-เปิด หมู่ที่ 9 บ้านพรนิยม (นานางไพรวัลย์ มงคลชู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2562
จ้างขุดวางท่อระบายน้ำข้ามลำห้วยอาฮงตอนบน หมู่ที่ 6 บ้านหนองดำ ตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านโนนสว่าง-แยกบ้านนาดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  มี.ค. 2562
จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านดอนอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น บก.3035 สายบ้านโนนดู่-สะพานลำห้วยคอง กว้าง 6 เมตร ยาว 1,180 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  ก.พ. 2562
ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น บก.3035 สายบ้านโนนดู่-สะพานลำห้วยคอง กว้าง 6 เมตร ยาว 1,180 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร