วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน ไมค์ลอย พร้อมเครื่องส่งสัญญาณ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านบูรพา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  ธ.ค. 2561
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านบูรำา
14  ธ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาเช่ายานพาหนะโครงการจัดฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานชุมชนจัดการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการต่อเติมห้องพัสดุเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าระบบประปาผิวดิน หมู่ที่ 9 บ้านพรนิยม ขนาด 50 KVA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2561
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านโนนสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างแนวเขตกั้นที่สาธารณประโยชน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง