วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าระบบน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2561
จ้างขุดบ่อขยะและฝังกลบขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อดินลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมพาหนะรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 80-2795 บึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน งานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2561
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง