วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ค. 2564
ซื้อโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ Fuji Xerox หมายเลขครุภัณฑ์ 489-64-0008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ทาง คสล.หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2564
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ทาง คสล. ม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีผู้ได้รับผลกระทบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (สายบ้านชัยบาดาล-หอคำ) กว้าง 5 เมตร ยาว 3,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยตามสภาพพื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  มิ.ย. 2564
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2564
ซื้อยางมะตอยสำเร็จ ขนาด 20 กก. จำนวน 100 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4 (ช่วงบ้านนางแสงจันทร์ ละครพล-นายถวิล ตาดบัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง