วันที่
ชื่อเรื่อง
2  มี.ค. 2564
ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
ซื้อจัดซื้อแบตเตอรี่รถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-3792 บึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2564
จ้างจ้างทำป้ายประกาศผลคะแนนการเลือกตั้ง ป้ายปิดประกาศแบบพิมพ์ต่างๆ และที่จำเป็น สำหรับงานเลือกตั้งพร้อมขาตั้ง ขนาด 22.40 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2564
จ้างจัดจ้างทำป้ายโครงดารจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2564
จ้างโครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2564
จ้างจ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บค 742 บึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (บ้านชัยบาดาล-หอคำ) กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,988 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 14,940 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยตามสภาพพื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  ก.พ. 2564
จ้างจ้างซ่อมรถกระเช่าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80-3792 บึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเกรดเกลี่ยถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน/ถนนสู่พื้นที่การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง