วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
จ้างโครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ บ้านบูรพา - หมู่ ๔ บ้านนาดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเกรดเกลี่ยถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน/ถนนสู่พื้นที่การเกษตร กว้างเฉลี่ย4.00 เมตร ยาว 10,400 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า41,600 ตารางเมตร เกรดปรับแต่งเรียบตลอดสาย ตามรายละเอียดแบบแปลนเทศบาลตำบลโนนสว่างกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านโนนสว่าง (ช่วงนานางสายทอง จันทวงศ์-ลำห้วยอาฮง ตำบลไคสี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
จ้างโครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านบูรพา-หมู่ที่ 4 บ้านนาดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้บานเลื่อนกระจกสูง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
ซื้อยางรถยนต์ รถพยาบาลฉุกเฉิน (กู้ชีพ) หมายเลขทะเบียน บค 3019 บึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
จ้างรื้อถอนห้องน้ำหลังเก่าตลาดสดเทศบาลตำบลโนนสว่าง จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินก่อนนำส่งโรงพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2563
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสุมังคลาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง