วันที่
ชื่อเรื่อง
17  พ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2563
จ้างจ้างซ่อมรถบรรทุกเฉพาะกิจ หมายเลขทะเบียน 80-2795 บึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ต.ค. 2563
จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง (JCB) ทะเบียน ตข.2618 บึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมปั้มน้ำ ขนาด 10 แรงและปั้มน้ำ ขนาด 5 แรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุประปา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาดี-บ้านพรนิยม ขนาดกว้าง ๗.๖๐ เมตร ความยาว ๗๐ เมตร มีพื้นที่ขยายผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๓๒ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง