เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ /ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการพัฒนาบุคลากร
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
สถิติการให้บริการ
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
โครงการชุมชนปลอดขยะ
ศูนย์บริการการท่องเที่ยวตำบล
สป.สช ตำบล

สำนักปลัด
 
   
 
   นางสุฑามาส  วงค์พิพัฒน์  
   ปลัดเทศบาลตำบลโนนสว่าง
 
   
 
   นางประภัสสรป์  จิตธรรมวงศา
 
   รองปลัดเทศบาลตำบลโนนสว่าง
 
 
 

นายศุภวิญช์  สีเลหัวหน้าสำนักปลัด

   

นางศรีประไพร  พิมพ์บุตร
 นายชัยวัช  เกษรสมบัติ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


หัวหน้าฝ่ายปกครองนายสุรชัย  เซ่งเมือง นายอารักษ์  ยะวร -
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
   
นายบัณฑิต  ภาคโพธิ์
นางสาวคุณัญญา  ฉัตรเดชา
สิบเอกทวินันท์  โคระถา
นิติกรปฏิบัติการ 

 นักพัฒนาชุมชน

 เจ้าพนักงานธุรการ

 
นายยุทธพิทักษ์  ชินคำ
 นางสาวกรรณิกา  ม่วงแก้ว  นางอรวรรณ  น้ำคำเขียว นายยุทธพิทักษ์  ชินคำ
 ผช.นักวิเคราะห์นโยบายฯ

 ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

ผช.เจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร
 
 
 
 นายสุทธิศักดิ์  ทัศนิยม นายวินัย  ดวงแก้ว
 นายอุดม  ศรีชื่น
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

พนักงานดับเพลิง

นายรัตนชัย  ใจบุญ นางสาวศศิธร  ชาทองดี นางสาวปิยะนุช  ชาวชอบ
พนักงานวิทยุ
คนงานทั่วไป

คนงานทั่วไป
   
นายสงกรานต์  บุตรี  นายบรรจง  การินทร์
 นางมณีรัตน์  พิลาพัน
คนงานทั่วไป

คนงานทั่วไป

คนงานทั่วไป

     
นายกฤษฎา สุริยวงค์ นายอารีย์  สมประสงค์ นายสุจิตร  ทองสม
   คนงานทั่วไป

คนงานทั่วไป

 คนงานทั่วไป

 
 
  นายสมพร พลเยี่ยม
นายวัชระ  ศรีอุบล นางลักขณา  โนราช
  คนงานทั่วไป
 คนงานทั่วไป
 คนงานทั่วไป
 
 
นายณัฐเศรษฐ  วรินอินทร์
นายวิทยา  มะโนราช
   
  คนงานทั่วไป  จ้างเหมาบริการ