เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ /ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการพัฒนาบุคลากร
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
สถิติการให้บริการ
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
โครงการชุมชนปลอดขยะ
ศูนย์บริการการท่องเที่ยวตำบล
สป.สช ตำบล

สำนักปลัด
 
   
 
   นางสุฑามาส  วงค์พิพัฒน์  
   ปลัดเทศบาลตำบลโนนสว่าง
โทร 085-7480291
 
   
 
   นางประภัสสรป์  จิตธรรมวงศา
 
   รองปลัดเทศบาลตำบลโนนสว่าง
โทร 081-7499347
 
 
 

นายศุภวิญช์  สีเลหัวหน้าสำนักปลัด

   

นางศรีประไพร  พิมพ์บุตร
 นายชัยวัช  เกษรสมบัติ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


หัวหน้าฝ่ายปกครอง
โทร 099-0107849

โทร 095-1690791
นายสุรชัย  เซ่งเมือง นายอารักษ์  ยะวร นางสาวนริศรา เดชบุญ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร 062-3457621

โทร 086-6383438
โทร 094-2586886
 
   
นายบัณฑิต  ภาคโพธิ์
นางสาวคุณัญญา  ฉัตรเดชา
สิบเอกทวินันท์  โคระถา
นิติกรปฏิบัติการ 
โทร 085-7808781
 นักพัฒนาชุมชน
โทร 081-9317741
 เจ้าพนักงานธุรการ
โทร 080-0128976
 
นายยุทธพิทักษ์  ชินคำ
 นางสาวกรรณิกา  ม่วงแก้ว  นางอรวรรณ  น้ำคำเขียว นายยุทธพิทักษ์  ชินคำ
 ผช.นักวิเคราะห์นโยบายฯ
โทร 084-7929188

 ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
โทร 093-3870229

ผช.เจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร
โทร 090-2499606
 
 
 
 นายสุทธิศักดิ์  ทัศนิยม นายวินัย  ดวงแก้ว
 นายอุดม  ศรีชื่น
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
โทร 081-0015127

พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
โทร 080-7532388

พนักงานดับเพลิง
โทร 080-7708642

นายรัตนชัย  ใจบุญ นางสาวศศิธร  ชาทองดี นางสาวปิยะนุช  ชาวชอบ
พนักงานวิทยุ
โทร 086-2214208

คนงานทั่วไป
โทร 088-7477874
คนงานทั่วไป
โทร 084-7936028
   
นายสงกรานต์  บุตรี  นายบรรจง  การินทร์
 นางมณีรัตน์  พิลาพัน
คนงานทั่วไป
โทร 080-0655610

คนงานทั่วไป
โทร 093-5184142

คนงานทั่วไป
โทร 083-3441374

     
นายกฤษฎา สุริยะวงค์ นายอารีย์  สมประสงค์ นายสุจิตร  ทองสม
   คนงานทั่วไป
โทร 093-4257827

คนงานทั่วไป

 คนงานทั่วไป
โทร062-1830242

 
 
  นายสมพร พลเยี่ยม
นายวัชระ  ศรีอุบล นางลักขณา  โนราช
  คนงานทั่วไป
โทร 088-3231792
 คนงานทั่วไป
โทร 082-0518261
 คนงานทั่วไป

   
 
นายณัฐเศรษฐ  วรินอินทร์

   
  คนงานทั่วไป