เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ /ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการพัฒนาบุคลากร
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
สถิติการให้บริการ
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
โครงการชุมชนปลอดขยะ
ศูนย์บริการการท่องเที่ยวตำบล
สป.สช ตำบล

กองคลัง
 
   
 
   นางกัลยกร  อาจรักษา
 
   ผู้อำนวยการกองคลัง  
 
 
 
 นางสาวรจนา  ศรีเทียน  
 นายปรเมฑฐ์  ภูศิริวิวัฒเมธากูล
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 

 
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปนายณัฐปคัลภ์  ประยูรศิริธนกุล นางสาวจิตรดา  แสงนาค นางเกศริน  จันทวงศ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 
นางสาวอรณิช  จิตกองสี
 นางสาวสุพัฒตรา  เศรษฐวิบูลย์  นางสาวมณีรัตน์  บุตรพรม
 ผช.จนท.จัดเก็บรายได้


ผช.จพง.พัสดุ


 ผช.จพง.การเงินและบัญชี


 
 
 
  นางสาวนฤมล  อินธิเสนคนงานทั่วไป