เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ /ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการพัฒนาบุคลากร
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
สถิติการให้บริการ
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
โครงการชุมชนปลอดขยะ
ศูนย์บริการการท่องเที่ยวตำบล
สป.สช ตำบล

กองคลัง
 
   
 
   นางกัลยากร  อาจรักษา
 
   ผู้อำนวยการกองคลัง  
   
 
 นางสาวรจนา  ศรีเทียน  
 นายปรเมฑฐ์  ภูศิริวิวัฒเมธากูล
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
โทร 084-3558471
 
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร 091-0635838นายณัฐปคัลภ์  ประยูรศิริธนกุล นางสาวจิตรดา  แสงนาค นางเกศริน  จันทวงศ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร 089-9425305

โทร 088-3238825
โทร 094-3877846

 
นางสาวอรณิช  จิตกองสี
 นางสาวสุพัฒตรา  เศรษฐวิบูลย์  นางสาวมณีรัตน์  บุตรพรม
 ผช.จพน.จัดเก็บรายได้
โทร 098-1784855

ผช.จพง.พัสดุ
โทร 098-5852238

 ผช.จพง.การเงินและบัญชี
โทร 081-2639590

 

 
  นางสาวนฤมล  อินธิเสนคนงานทั่วไป
โทร 093-4124055