เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ /ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการพัฒนาบุคลากร
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
สถิติการให้บริการ
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
โครงการชุมชนปลอดขยะ
ศูนย์บริการการท่องเที่ยวตำบล
สป.สช ตำบล

กองช่าง
 
   
 
  นายกลวัชร  มังธิสานต์
 
   ผู้อำนวยการกองช่าง  

โทร 093-3251162


     
 -รอบันทึกข้อมูล-
นายธวัชชัย  คิดโสดา
นายกิตติศักดิ์  ป้องทอง
  นายช่างโยธา นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

โทร 087-9934415

โทร 093-5259890
 

  นายกฤษฎา  พิลาพัน นางสาวกาญจนา  บุตตะชา นายวรวุฒิ  ยืนชีพ
  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับรถยนต์
โทร 092-4133381

โทร 082-1096840
โทร 080-8395158
 
 
 นายสถิตย์  พิมพ์วงค์
 นายอภิสิทธิ์  ยืนชีพ
 นายไชยวัฒน์  สวัสดิ์นที
พนักงานผลิตน้ำประปา
โทร 085-6075047

คนงานทั่วไป
โทร 084-3772189

 คนงานทั่วไป
โทร 081-8727282

     
 นางสาวสไบพร  ปีนะสา
นายเกรียงศักดิ์  ดวงเลิศ
 นายประสาท  ภูศิริ
 คนงานทั่วไป
โทร 093-0690310

คนงานทั่วไป 
โทร 080-0300010

 คนงานทั่วไป
โทร 065-2714436