เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ /ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการพัฒนาบุคลากร
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
สถิติการให้บริการ
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
โครงการชุมชนปลอดขยะ
ศูนย์บริการการท่องเที่ยวตำบล
สป.สช ตำบล

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
   
     
  นางสาวพัชรมณฑ์  นิลกลาง
     
   ผู้อำนวยการกองการศึกษา

     
           
  นางสาวอุษณีย์  นาสวนจิก          
  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา          
 
 

 
 นางสาวกวินธิตา  การินทร์  
นางสาวปราณี  เฉยฉิว
 ครู คศ.2


ครู คศ.1

   
 
นางวิลัย  ผิวขำ
 นางสมใจ  ไชยสุวรรณ์
  ครู คศ.1


ครู คศ.1 นางสาวจันทร์เพ็ญ  การินทร์ นางสาวสุพิชญา  ภาวงค์  นางสมภาร  บุตรดา
 ผช.นักวิชาการศึกษา


ครูผู้ดูแลเด็ก


ครูผู้ดูแลเด็ก

 
 นางสาวณิชนันทร์  ดอกพุทธา

นางเกษกิลา  สุทธิประภา
นางสาวสุดาพร  แก่นทอง
 ครุผู้ดุแลเด็กครูผู้ดุแลเด็ก


ครูผู้ดุแลเด็ก


     
นางสาวกาญจนา  วงาาบุตร
 นางสาววิลัย  ไชยครุฑ
 
 คนงานทั่วไป

จ้างเหมาบริการ