เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ /ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการพัฒนาบุคลากร
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
สถิติการให้บริการ
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
โครงการชุมชนปลอดขยะ
ศูนย์บริการการท่องเที่ยวตำบล
สป.สช ตำบล

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ /ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสว่าง

             ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้ก้าวไกล  วัฒนธรรมล้ำค่า   
                          สุขภาพดีถ้วนหน้า
ทุกคนมีการศึกษา  พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ยั่งยืน

  พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

                ๑.  บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

                ๒.  บำรุงศาสนา  อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปัญญา

                ๓.  ส่งเสริมประชาชนออกกำลังกาย  ดูแลสุขภาพให้ดีถ้วนหน้า

                ๔.  ส่งเสริมการศึกษา

                ๕.  กำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  น้ำเสีย  และปรับปรุงภูมิทัศน์


  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสว่าง

                ยุทธศาสตร์ที่ ๑   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

                ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

                ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาด้านระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศ

                ยุทธศาสตร์ที่ ๖   การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและการบริการในท้องถิ่น

                ยุทธศาสตร์ที่ ๗   การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของประชาชน

                                                ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี