วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ย. 2566
ซื้อหินกรวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงไฟแสงสว่างห้องประชุมเทศบาลตำบลโนนสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุง/เกรดเกลี่ยถนนลูกรัง ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนคอนกรีต รางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ฝายชะลอน้ำภายในหมู่บ้าน/ถนนสู่พื้นที่การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
ซื้อตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน กก ๒๘๒๑ บึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ซื้อชุดปฏิบัติงานสำหรับการปฎิบัติงานด้านการกู้ชีพ - กู้ภัย (เสื้อ+กางเกง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสุมังคลาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ซื้อพัดลมอุตสาหกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง