วันที่
ชื่อเรื่อง
25  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนาดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนาดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการต่อเติมห้องพัสดุเทศบาลตำบลโนนสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2567
จ้างปรับปรุง/เกรดเกลี่ย ถนนลูกรัง ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนคอนกรีต รางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ฝายชะลอน้ำภายในหมู่บ้าน/ถนนสู่พื้นที่การเกษตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลโนนสว่างกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมขยายไหล่ทาง (ช่วงหลัง รร.หนองเข็งวิทยาคม - สามแยกบ้านพรนิยม) หมู่ที่ 9 บ้านพรนิยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง