วันที่
ชื่อเรื่อง
22  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไฮ - บ้านดอนปอ (โนนน้อย) หมู่ที่ 8 บ้านหนองไฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างบ่อพักท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำ (ข้างวัดสว่างสำราญธรรมคุณ) หมู่ที่ 1 บ้านโนนสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงบ้านนายทองสุข สุทธิประภา - บ้านนายสิน สุดตานนท์) หมู่ที่ 1 บ้านโนนสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(โน๊ตบุ๊ค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงบ้านนายเดิน นาพิมล-บ้านนางบัวไล สุภา) หมู่ที่ 8 บ้านหนองไฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2565
ซื้อชุดเครื่องแบบ(อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2565
ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านบูรพา หมู่ที่ 7 ตำบลโนนสว่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)