เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563


     โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม  ประจำปีงบประมาณ  2563
    ระหว่าง วันที่   23-25  มกราคม  2563

    มีวัตถุประสงค์
    1. เพื่อเป็นการเรียนรู้คุณธรรม จริยธรรม และหลักศีลธรรม
    2. เพื่อแสดงถึงความอดทนและความสามัคคีต่อกัน
    3. เพื่อให้ได้เรียนรู้ถึงการฝึกสมาธิที่ถูกต้อง
    4. เพื่อให้ได้เรียนรู้หลักธรรม คำสอน ของพระพุทธศาสนาและวิชาการอื่นๆ
    5. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นความสำคัญและได้มีส่วนร่วมในการสืบทอดพระพุทธศาสนา

    กลุ่มเป้าหมาย
          คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างสังกัดเทศบาล 
    ตำบลโนนสว่าง และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เด็กนักเรียน เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาล
    ตำบลโนนสว่าง