เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ /ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการพัฒนาบุคลากร
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
สถิติการให้บริการ
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
โครงการชุมชนปลอดขยะ
ศูนย์บริการการท่องเที่ยวตำบล
สป.สช ตำบล
 
ศูนย์ไอซีทีตำบล
เอกสารเผยแพร่
คู่มือสำหรับประชาชน
คลังความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล


 จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2557

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai

   ภาพการรับตรวจ จากสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดบึงกาฬ
                 วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 นายประครอง  โคระถา นายกเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง พร้อมด้วย
     ปลัดเทศบาลตำบลโนนสว่าง และข้าราชการพนักงานเทศบ...
 
   ภาพการรับตรวจ จากสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดบึงกาฬ
  กิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปี พ.ศ. 2563
  ล่องแพโนนบักดาว-สาวเอ้ เทศบาลตำบลโนนสว่าง
  เทศบาลตำบลโนนสว่าง พร้อมทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธา...
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกัน...
  ภาพกิจกรรมมอบอุปกรณ์การแพทย์, อุปกรณ์กีฬา โครงการ ...
  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563
  ภาพกิจกรรมกีฬาสีผู้สูงอายุ ตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาค...
   โครงการจัดงานวันเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2563
  โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลโนนสว่างต้านยาเสพติด ...
   
 
 
ล่องแพโนนปักดาว-สาวเอ้
การแสดงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาดี (วันแม่'57)