เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

   
     
  นางสาวพัชรมณฑ์  นิลกลาง
     
   ผู้อำนวยการกองการศึกษา

     
           
  นางสาวอุษณีย์  นาสวนจิก          
  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา          
 
 

 
 นางสาวกวินธิตา  การินทร์  
นางสาวปราณี  เฉยฉิว
 ครู คศ.2


ครู คศ.1

   
 
นางวิลัย  ผิวขำ
 นางสมใจ  ไชยสุวรรณ์
  ครู คศ.1


ครู คศ.1 นางสาวจันทร์เพ็ญ  การินทร์ นางสาวสุพิชญา  ภาวงค์  นางสมภาร  บุตรดา
 ผช.นักวิชาการศึกษา


ครูผู้ดูแลเด็ก


ครูผู้ดูแลเด็ก

 
 นางสาวณิชนันทร์  ดอกพุทธา

นางเกษกิลา  สุทธิประภา
นางสาวสุดาพร  แก่นทอง
 ครุผู้ดุแลเด็กครูผู้ดุแลเด็ก


ครูผู้ดุแลเด็ก


     
นางสาวกาญจนา  วงษาบุตร
 นางสาววิลัย  ไชยครุฑ
 
 คนงานทั่วไป

จ้างเหมาบริการ