เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
กองช่าง

   
 
  นายกลวัชร  มังธิสานต์
 
   ผู้อำนวยการกองช่าง  
     
 -รอบันทึกข้อมูล-
นายธวัชชัย  คิดโสดา
นายกิตติศักดิ์  ป้องทอง
  นายช่างโยธา นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 

  นายนิสิต  คิดโสดา
นายวิทวัส  ไปนาน นายกฤษฎา  พิลาพัน
  ผู้ช่วยนายช่างโยธา  ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
 
 
นางสาวกาญจนา  บุตตะชา  นายวรวุฒิ  ยืนชีพ นายสถิตย์  พิมพ์วงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


พนักงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า


 พนักงานผลิตน้ำประปา


     
 นายอภิสิทธิ์  ยืนชีพ นายไชยวัฒน์  สวัสดิ์นที
 นางสาวสไบพร  ปีนะสา
 คนงานทั่วไป


คนงานทั่วไป 


 คนงานทั่วไป


 
 
 นายเกรียงศักดิ์  ดวงเลิศ  นายประสาท  ภูศิริ  
 คนงานทั่วไป
 คนงานทั่วไป