เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
ติดต่อ - สอบถาม


  ชื่อ + นายสำรวย  ด้วงหว้า
  ตำแหน่ง + นายกเทศมนตรี
  โทรศัพท์ + 0-4202-4555
  อีเมล์ + admin@nonsawanglocal.go.th
 

  ชื่อ + นางสุฑามาส  วงค์พิพัฒน์
  ตำแหน่ง + ปลัดเทศบาลตำบลโนนสว่าง
  โทรศัพท์ + 0-4202-4555
  อีเมล์ + admin@nonsawanglocal.go.th
 
 

  ชื่อ +  นางประภัสสรป์  จิตธรรมวงศา 
  ตำแหน่ง + รองปลัดเทศบาลตำบลโนนสว่าง
  โทรศัพท์ + 0-4202-4555
  อีเมล์ + admin@nonsawanglocal.go.th
 

  ชื่อ + นายศุภวิชญ์  สีเล
  ตำแหน่ง +  หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ + 0-4202-4555
  อีเมล์ + admin@nonsawanglocal.go.th
 
   ชื่อ + นางกัลยกร  อาจรักษา
   ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
   โทรศัพท์ + 0-4202-4555
   อีเมล์ + admin@nonsawanglocal.go.th
 
 

   ชื่อ + -รอบันทึก-
   ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
   โทรศัพท์ + 0-4202-4555
   อีเมล์ + admin@nonsawanglocal.go.th
 

    ชื่อ + นางสาวพัชรมณฑ์  นิลกลาง
   ตำแหน่ง +  ผู้อำนวยการกองการศึกษา
   โทรศัพท์ + 0-4202-4555
   อีเมล์ + admin@nonsawanglocal.go.th