เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
คณะผู้บริหาร

 
นายสำรวย  ด้วงหว้า

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง

098-1922191
 
 
 
นายสมาน  สวัสดิ์นที
นางสุนิตรา  ทองสุทธิ์

 รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโนนสว่าง

  รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโนนสว่าง

098-8929585 098-0961350


 
 
นายสุภาพ  กิ่งวิชิต
นายเทพพิทักษ์  วงค์ชารี

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโนนสว่าง

เลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโนนสว่าง

092-6495829 081-7925612