เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
สำนักปลัด

   
 
   นางสุฑามาส  วงค์พิพัฒน์  
   ปลัดเทศบาลตำบลโนนสว่าง
061-1424425
 
   
 
   นางประภัสสรป์  จิตธรรมวงศา
 
   รองปลัดเทศบาลตำบลโนนสว่าง
 
 
 

นายศุภวิญช์  สีเลหัวหน้าสำนักปลัด

   

นางศรีประไพร  พิมพ์บุตร
 นายชัยวัช  เกษรสมบัติ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


หัวหน้าฝ่ายปกครองนายสุรชัย  เซ่งเมือง นายอารักษ์  ยะวร รอบันทึกข้อมูล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
   
นายบัณฑิต  ภาคโพธิ์
รอบันทึกข้อมูล
สิบเอกทวินันท์  โคระถา
นิติกรปฏิบัติการ 

 นักพัฒนาชุมชน

 เจ้าพนักงานธุรการ

 
นายยุทธพิทักษ์  ชินคำ
 นางสาวกรรณิกา  ม่วงแก้ว  นางอรวรรณ  น้ำคำเขียว นายยุทธพิทักษ์  ชินคำ
 ผช.นักวิเคราะห์นโยบายฯ

 ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

ผช.เจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร
 
 
 
 นายสุทธิศักดิ์  ทัศนิยม นายวินัย  ดวงแก้ว
 นายอุดม  ศรีชื่น
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

พนักงานดับเพลิง

นายรัตนชัย  ใจบุญ นางสาวศศิธร  ชาทองดี นางสาวปียะนุช  ชาวชอบ
พนักงานวิทยุ
คนงานทั่วไป

คนงานทั่วไป
   
นายสงกรานต์  บุตรี  นายบรรจง  การินทร์
 นางมณีรัตน์  พิลาพัน
คนงานทั่วไป

คนงานทั่วไป

คนงานทั่วไป

     
นายกฤษฎา สุริยวงค์ นายอารีย์  สมประสงค์ นายสุจิตร  ทองสม
   คนงานทั่วไป

คนงานทั่วไป

 คนงานทั่วไป

 
 
  นายสมพร พลเยี่ยม
นายวัชระ  ศรีอุบล นางลักขณา  โนราช
  คนงานทั่วไป
 คนงานทั่วไป
 คนงานทั่วไป
 
 
นายณัฐเศรษฐ  วรินอินทร์
นายวิทยา  มะโนราช
   
  คนงานทั่วไป  จ้างเหมาบริการ