เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ [ 15 มิ.ย. 2563 ]7
2 การประชุมสภาท้องถิ่น [ 12 พ.ย. 2561 ]7
3 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ [ 12 พ.ย. 2561 ]7
4 คู่มือการเบิกค่าเช่าบ้าน [ 12 พ.ย. 2561 ]7
5 คู่มือการอุดหนุนให้หน่วยงานอื่น [ 12 พ.ย. 2561 ]7
6 คู่มือการใช้จ่ายเงินสะสม [ 12 พ.ย. 2561 ]7
7 คู่มือการชำระภาษีป้าย [ 12 พ.ย. 2561 ]7
8 คู่มือการจัดทำงบประมาณ [ 12 พ.ย. 2561 ]7
9 คุ่มือการเบิกจ่ายเงิน [ 12 พ.ย. 2561 ]7
10 คู่มือการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 12 พ.ย. 2561 ]7
11 คู่มือการเดินทางไปราชการ [ 12 พ.ย. 2561 ]7
12 คู่มือกองทุนบำเหน็จบำนาญขรก.ท้องถิ่น [ 12 พ.ย. 2561 ]7
13 คู่มือการชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 12 พ.ย. 2561 ]7
14 คู่มือ e-Plan 2 [ 10 ต.ค. 2561 ]7
15 คู่มือ e-Plan 1 [ 9 ต.ค. 2561 ]7
16 ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล พนักงานครู และพนักงานจ้าง [ 1 ต.ค. 2560 ]7
17 ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโนนสว่าง [ 11 ส.ค. 2560 ]7
18 คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารบ้านเมืองที่ดี [ 12 มิ.ย. 2560 ]7
19 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับทางหลวงท้องถิ่น [ 12 มิ.ย. 2560 ]7
20 คู่มือระบบ e-GP [ 12 มิ.ย. 2560 ]7
 
หน้า 1|2