เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

   
 
   นางสุฑามาส  วงค์พิพัฒน์
 
    ปลัดเทศบาลตำบลโนนสว่าง
061-1424425
 
   
 
   นางประภัสสรป์  จิตธรรมวงสา
 
    รองปลัดเทศบาลตำบลโนนสว่าง
 
 


  นายศุภวิญช์  สีเล   นางกัลยกร  อาจรักษา
(ว่าง)
 หัวหน้าสำนักปลัด
 ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
 

นางสาวพัชรมณฑ์  นิลกลาง นางศรีประไพร  พิมพ์บุตร  นางสาวรจนา  ศรีเทียน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


นางสาวอุษณีย์  นาสวนจิก  นายชัยวัช  เกษรสมบัติ นายปรเมฑฐ์  ภูศิริวิวัฒเมธากูล
  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา  หัวหน้าฝ่ายปกครอง  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

   
(ว่าง)
(ว่าง) 
 
 หัวหน้าฝ่ายธุรการ  หัวหน้าฝ่ายการโยธา