เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการจัดงานวันเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2563


    โครงการจัดงานวันเด็ก  ประจำปีงบประมาณ  2563
    วันที่   11  มกราคม  2563

    มีวัตถุประสงค์
    1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออก
        กล้าคิด กล้าทำ

    2. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าและบทบาทความสำคัญของตน
    3. เพื่อให้ครอบครัวชุมชนตระหนักถึงความสำคัญในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอน
    4. เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้ปกครอง ประชาชนใน
        เขตตำบลโนนสว่างได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก

    5. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กและเยาวชน ได้ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

    กลุ่มเป้าหมาย
          เด็กและเยาวชนในเขตตำบลโนนสว่าง