เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลโนนสว่างต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563


    โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลโนนสว่างต้านยาเสพติด  ประจำปีงบประมาณ  2563
    วันที่   11 - 12  มกราคม  2563

    มีวัตถุประสงค์
    1. เพื่อเป็นการส่งเสริมการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ
    2. เพื่อให้เยาวชนในตำบลโนนสว่างได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด
        และอบายมุขทั้งหลาย

    3. เพื่อให้เยาวชนตำบลโนนสว่างเกิดความรัก สามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
    4. เพื่อยกมาตรฐานการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ ในตำบลโนนสว่าง

    กลุ่มเป้าหมาย
          เด็กและเยาวชนในเขตตำบลโนนสว่าง