เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
 


เผยแพร่ URL เเผยแพร่ URL เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางเมืองในการต่อต้านการทุจริต ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดทำเว็บไซต์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 2ฯ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
 
เทศบาลตำบลโนนสว่าง จึงขอเผยแพร่เว็บไซต์

www.nacc.go.th

   มา ณ ที่นี้