เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลโนนสว่างเสริมสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy


เทศบาลตำบลโนนสว่าง เสริมสร้างวัฒนธรรม No Gift Policyyes

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโนนสว่าง นำโดยนายสำรวย  ด้วงหว้า  นายกเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง พร้อมด้วยปลัดเทศบาล  รองปลัดเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโนนสว่าง เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อมอบหมายนโยบาย "เทศบาลตำบลโนนสว่าง เสริมสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy"  เพื่อปลุกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งร่วมเสวนาการปฏิบัติราชการอย่างโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) เพื่อสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยพร้อมเพรียงกัน 

2023-01-11
2023-01-10
2022-12-22
2022-12-09
2022-12-07
2022-11-30
2022-11-17
2022-11-02
2022-09-15
2022-08-30