เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาล
ข้อมูลทั้งหมด 171 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่อง การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรี เป็นผู้ปฏิบัติราชการ [ 21 ส.ค. 2566 ]2
2 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลโนนสว่าง [ 8 ส.ค. 2566 ]2
3 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 [ 14 มิ.ย. 2566 ]9
4 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 (งบที่ สตง.รับรอง)) [ 5 เม.ย. 2566 ]7
5 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 30 มี.ค. 2566 ]14
6 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง เรื่อง มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน [ 28 มี.ค. 2566 ]15
7 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตำบลโนนสว่าง [ 28 มี.ค. 2566 ]13
8 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง เรื่อง มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาล [ 28 มี.ค. 2566 ]12
9 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง เรื่อง มาตรการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล [ 21 มี.ค. 2566 ]15
10 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง เรื่อง มาตรการความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล [ 21 มี.ค. 2566 ]19
11 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง เรื่อง มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งการทุจริตหรือตรวจสอบพบการทุจริต [ 21 มี.ค. 2566 ]11
12 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง เรื่อง มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ [ 21 มี.ค. 2566 ]13
13 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 21 มี.ค. 2566 ]17
14 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล [ 20 มี.ค. 2566 ]23
15 เรื่อง การรับสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลโนนสว่างต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 14 มี.ค. 2566 ]23
16 แจ้งเปลี่ยนเลขหมายโทรศัพท์ [ 1 มี.ค. 2566 ]19
17 ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนร่วมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 16 ก.พ. 2566 ]19
18 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง เรื่อง การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 3 ม.ค. 2566 ]22
19 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสว่าง เรื่อง การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) [ 3 ม.ค. 2566 ]23
20 เรื่องแจ้งให้หน่วยงานดาวน์โหลดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ 2565 [ 30 ธ.ค. 2565 ]4
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9