เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
 


ป.ป.ช.บึงกาฬ เปิดคลินิก ITA ให้คำแนะนำแก่ อปท. ครั้งที่ 5


📚 ป.ป.ช.บึงกาฬ เปิดคลินิก ITA ให้คำแนะนำแก่ อปท. ครั้งที่ 5

✅ วันที่ 11 มกราคม 2566 นายสำรวย  ด้วงหว้า นายกเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง ได้มอบหมายให้นางสาวรัชนี  ศรีหาบัว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมคลินิกการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี พ.ศ. 2566 (คลินิก ITA) ครั้งที่ 5 ที่จัดขึ้นโดย กลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบึงกาฬ ซึ่งมี อปท. ภายในจังหวัดบึงกาฬที่เข้าร่วมได้แก่ เทศบาลตำบลท่าสะอาด เทศบาลตำบลโนนสว่าง อบต.โนนศิลา อบต.คำนาดี อบต.โสกก่าม  โดยทางกลุ่มงานฯ ได้มีการให้คำแนะนำ ปรึกษา และช่วยตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ของแต่ละ อปท. เพื่อให้หน่วยงานได้ฝึกทำความเข้าใจในการตอบแบบเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 1 อ.เมือง จ.บึงกาฬ  ทั้งนี้ เทศบาลตำบลโนนสว่าง จักได้นำไปเป็นแนวทางในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ. 2566 ต่อไป

2024-02-28
2024-02-15
2024-02-08
2024-02-07
2024-02-07
2024-01-30
2024-01-19
2023-12-15
2023-12-08
2023-12-08