เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
 


โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 บูรณาการร่วมกับโครงการ “ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” (จังหวัดเคลื่อนที่)

จังหวัดบึงกาฬ ภาครัฐออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล

จังหวัดบึงกาฬ จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ให้ประชาชนเข้ารับการบริการจากรัฐ อย่างทั่วถึงลดความเลื่อมล้ำทางสังคม เมื่อวันที่ 22 ก.พ. เวลา 09.00 น. นายนฤชา โฆษาศิวิไลช์ ผวจ.บึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พร้อมมอบทุนอุปการะเด็ก มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน มอบพันธ์ไม้ พันธ์ปลา และปุ๋ยอินทรียให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มอบเอกสาร สปก.4-01 ให้แก่เกษตรกร ณ โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม ตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ปลัดจังหวัดบึงกาฬ นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เหล่ากาชาดจังหวัด ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และภาคเอกชน กว่า 32 หน่วยงาน มาออกหน่วยให้บริการแก่ประชาชนโดยตรง เพื่อให้เข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางไปติดต่อราชการ ลดความเลื่อมล้ำทางสังคม รวมทั้งรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อน ซึ่งจะทำให้สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง โดยมีประชาชนในพื้นที่โนนสว่าง และตำบลพื้นที่ใกล้เคียง เดินทางไปรับบริการจำนวนมาก

2024-02-28
2024-02-15
2024-02-08
2024-02-07
2024-02-07
2024-01-30
2024-01-19
2023-12-15
2023-12-08
2023-12-08