เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖


โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วัตถุประสงค์ 1.เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพให้แก่กลุ่มแม่บ้าน สตรีและประชาชนที่สนใจ 2.เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน 3.เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว 4.เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนพึ่งตนเอง ตลอดมีการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5.เพื่อบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมบริการสาธารณะบำรุงส่งเสริมประชาชนให้กับกลุ่มสตรีตำบลโนนสว่าง ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 จำนวน ๕ วัน เทศบาลตำบลโนนสว่าง ร่วมกับ พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบึงกาฬ
2024-06-14
2024-05-31
2024-05-01
2024-04-15
2024-04-05
2024-03-18
2024-02-28
2024-02-15
2024-02-08
2024-02-07