เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
 


ประกาศ เรื่องให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย (ภป.1) ประจำปี พ.ศ.2567


ด้วยเทศบาลตำบลโนนสว่าง มีความประสงค์แจ้งให้เจ้าของทรัพย์สิน และผู้ประกอบการค้าในเขตท้องที่ตำบลโนนสว่าง ซึ่งมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.1) และชำระภาษีป้ายประจำปี พ.ศ.2567 

ท่านสามารถติดต่อยื่นขอแบบแสดงรายการภาษีได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลโนนสว่าง ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. หรือมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ 042 491504

 

2024-02-28
2024-02-15
2024-02-08
2024-02-07
2024-02-07
2024-01-30
2024-01-19
2023-12-15
2023-12-08
2023-12-08