เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
 


การดำเนินการเสริมสร้างจริยธรรมของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโนนสว่าง


การดำเนินการเสริมสร้างจริยธรรมของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโนนสว่าง
กิจกรรม : ลดรายจ่ายดำรงตน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงสร้างจิตสำนึกสาธารณะเพื่อส่วนรวม

     เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโนนสว่าง นำโดยนายสำรวย  ด้วงหว้า นายกเทศมนตรีตำบลโนนสว่าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโนนสว่าง ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนมกราคม 2567 เพื่อหารือข้อราชการและติดตามงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และได้มีการดำเนินการจัดกิจกรรม  "การเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรม"  ให้กับบุคลากรของเทศบาลตำบลโนนสว่าง ร่วมเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ และได้มีการร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการตลอดจน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแหล่งเรียนรู้สวนสมุนไพรให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชน ได้เห็นคุณค่าของสมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชน รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการรักษาสุขภาพ การอนุรักษ์และการใช้สมุนไพรท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ โดยน้อมนำ "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานไว้ มาปรับใช้ นอกจากนี้ยังมีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยื่น ต่อไป

2024-02-28
2024-02-15
2024-02-08
2024-02-07
2024-02-07
2024-01-30
2024-01-19
2023-12-15
2023-12-08
2023-12-08