เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
สภาเทศบาล


 
นายพรมมา  ปางแก้ว
ประธานสภาเทศบาลเทศบาลตำบลโนนสว่าง


 
นายกฤตพร  บุญฤทธิ์
รองประธานสภาเทศบาลเทศบาลตำบลโนนสว่าง 
 
 
 นายดำรง  พรหมบิน
 นายสมเพียร  เข็มศิริ
นางศิริเลิศ  ศรีพุทธา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสว่าง
เขต 1

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสว่าง
เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสว่าง
เขต 1นายสมพัด  ทีหอคำ
 นายบุญรัก  พลภักดี
นายบุญช่วย  ชินคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสว่าง
เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสว่าง
เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสว่าง
เขต 1นางณัฐนันท์  ศิริรัตน์
นางปราณี  ไชยรัตน์
นายวรภพ  วรชินา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสว่าง
เขต 2


สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสว่าง
เขต 2


สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสว่าง
เขต 2


   
 
  นายสมบูรณ์  ศรีพุทธา
 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสว่าง
เขต 2