เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
สำนักปลัด

   
 
   นางสุฑามาส  วงค์พิพัฒน์  
   ปลัดเทศบาลตำบลโนนสว่าง
โทร. 06 1142 4425
 
   
 
   นางประภัสสรป์  จิตธรรมวงศา
 
   รองปลัดเทศบาลตำบลโนนสว่าง
 
 
 

นายศุภวิญช์  สีเลหัวหน้าสำนักปลัด

   
 
- รอบันทึกข้อมูล -
 - รอบันทึกข้อมูล -

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


หัวหน้าฝ่ายปกครอง- รอบันทึกข้อมูล - นายอารักษ์  ยะวร นางสาวรัชนี  ศรีหาบัว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ
 
 
 
นายบัณฑิต  ภาคโพธิ์
นายธวัชชัย  สุทธิสาร
สิบเอก ทวินันท์  โคระถา
นิติกรปฏิบัติการ 

 นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 
นายยุทธพิทักษ์  ชินคำ
 นางสาวกรรณิกา  ม่วงแก้ว  นางอรวรรณ  น้ำคำเขียว นายยุทธพิทักษ์  ชินคำ
 ผช.นักวิเคราะห์นโยบาย

 ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

ผช.เจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร
 
 
 
 นายสุทธิศักดิ์  ทัศนิยม นายวินัย  ดวงแก้ว
 นายอุดม  ศรีชื่น
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

พนักงานดับเพลิง

นายรัตนชัย  ใจบุญ นางสาวศศิธร  ชาทองดี นางสาวปียะนุช  ชาวชอบ
พนักงานวิทยุ
คนงานทั่วไป

คนงานทั่วไป
   
นายสงกรานต์  บุตรี  นายบรรจง  การินทร์
 นางมณีรัตน์  พิลาพัน
คนงานทั่วไป

คนงานทั่วไป

คนงานทั่วไป

     
นายกฤษฎา สุริยวงค์ นายอารีย์  สมประสงค์ นายสุจิตร  ทองสม
   คนงานทั่วไป

คนงานทั่วไป

 คนงานทั่วไป

 
 
  นายสมพร พลเยี่ยม
นายวัชระ  ศรีอุบล นางลักขณา  โนราช
  คนงานทั่วไป
 คนงานทั่วไป
 คนงานทั่วไป
 
 
นายณัฐเศรษฐ  วรินอินทร์
นายวิทยา  มะโนราช
   
  คนงานทั่วไป  จ้างเหมาบริการ