เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
สำนักปลัด


 
 
 
   นางสุฑามาส  วงค์พิพัฒน์  
   ปลัดเทศบาลตำบลโนนสว่าง
โทร. 06 1142 4425
 
   
 
   นางประภัสสรป์  จิตธรรมวงศา
 
   รองปลัดเทศบาลตำบลโนนสว่าง
 
 
 

นายศุภวิญช์  สีเลหัวหน้าสำนักปลัด

   
 
- รอบันทึกข้อมูล -
-รอบันทึกข้อมูล-

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


หัวหน้าฝ่ายปกครอง


นางรุ่งทิวา  เอกอุ่น

นายอารักษ์  ยะวร นางสาวรัชนี  ศรีหาบัว
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ 
 
นายอภิวัฒน์  ตรงดี

นางสาวพรสุดา  แพงสะละ
-รอบันทึกข้อมูล-
นิติกรปฏิบัติการ 


 นักวิชาสาธารณสุขปฏิบัติการ

 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 
 
 
-รอบันทึกข้อมูล-   สิบเอกทวินันท์  โคระถา
นักพัฒนาฯ   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
     
 

 นางสาวกรรณิกา  ม่วงแก้ว
นางสาวอรวรรณ  น้ำคำเขียว
นายยุทธพิทักษ์   ชินคำ
 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร
     
     
นายวินัย  ดวงแก้ว
นายอุดม  ศรีชื่น
นายสุทธิศักดิ์  ทศนิยม
 พนักงานขับรถยนต์(รถบรรทุกน้ำ) พนักงานดับเพลิง
พนักงานขับรถยนต์(รถขยะ)
     
     
 นายบรรจง  การินทร์
นายสมพร  พลเยี่ยม
นายอารี   สมประสงค์
นักการ
 พนักงานประจำรถขยะ  พนักงานประจำรถขยะ
     
นายสุจิตร  ทองสม นายสงกรานต์  บุตรี นายวัชระ  ศรีอุบล 
พนักงานประจำรถขยะ พนักงานขับรถยนต์
(รถยนต์ส่วนกลาง)
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
     
นายรัตนชัย  ใจบุญ นางสาวมณีรัตน์  พิลาพัน นางลักขณา  มโนราช
พนักงานวิทยุ แม่บ้าน พนักงานกู้ชีพ
     
 
นางสาวปิยะนุช  ชาวชอบ นางสาวศศิธร  ชาทองดี นางสาวชมพูนุช  ทิพวัฒน์
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป  ภารโรง
     
     
 นายวิทยา  มะโนราช
นายณัฐเศรษฐ์   วรินทร์อิน  
-รอบันทึกข้อมูล -
พนักงานกู้ชีพ พนักงานกู้ชีพ พนักงานกู้ชีพ
     
 
-รอบันทึกข้อมูล- -รอบันทึกข้อมูล-  
จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ