เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
สำนักปลัด


 
 
 
   นางสุฑามาส  วงค์พิพัฒน์  
   ปลัดเทศบาลตำบลโนนสว่าง
โทร. 06 1142 4425
 
   
 
   นางประภัสสรป์  จิตธรรมวงศา
 
   รองปลัดเทศบาลตำบลโนนสว่าง
 
 
 

นางศรีประไพร  พิมพ์บุตรหัวหน้าสำนักปลัด

   
 
- รอบันทึกข้อมูล -
-รอบันทึกข้อมูล-

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


หัวหน้าฝ่ายปกครอง


นางรุ่งทิวา  เอกอุ่น

นายอารักษ์  ยะวร นางสาวรัชนี  ศรีหาบัว
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ 
 
-รอบันทึกข้อมูล-

นางสาวพรสุดา  แพงสะละ
นางสาวณิชกุล  วัณโสภา
นิติกรปฏิบัติการ 


 นักวิชาสาธารณสุขปฏิบัติการ

 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 
 
 
นางสาวพลอยภัสศรณ์  อินสำราญ
  สิบเอกทวินันท์  โคระถา
นักพัฒนาชุมชน   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
      - รอบันทึกข้อมูล -
นางอรวรรณ  น้ำคำเขียว
นายยุทธพิทักษ์   ชินคำ
 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร
     
     
นายวินัย  ดวงแก้ว
นายอุดม  ศรีชื่น
-รอบันทึกข้อมูล-
 พนักงานขับรถยนต์(รถบรรทุกน้ำ) พนักงานดับเพลิง
พนักงานขับรถยนต์(รถขยะ)
     
 
   
 - รอบันทึกข้อมูล - นายสมพร  พลเยี่ยม
นายอารี   สมประสงค์
นักการ
 พนักงานประจำรถขยะ  พนักงานประจำรถขยะ
     

นายสุจิตร  ทองสม นายสงกรานต์  บุตรี - รอบันทึกข้อมูล -
พนักงานประจำรถขยะ พนักงานขับรถยนต์
(รถยนต์ส่วนกลาง)
พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
     
นายรัตนชัย  ใจบุญ นางสาวมณีรัตน์  พิลาพัน นางลักขณา  โนราช
พนักงานวิทยุ แม่บ้าน พนักงานกู้ชีพ
     
 
นางสาวปิยะนุช  ชาวชอบ นางสาวศศิธร  ชาทองดี รอบันทึกข้อมูล
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป  ภารโรง
     
     
 นายวิทยา  มะโนราช
นายณัฐเศรษฐ์   วรินทร์อิน  
นายชาญชัยชร  ศรีทา
พนักงานกู้ชีพ พนักงานกู้ชีพ พนักงานกู้ชีพ
     
 
นางสาวศยามล  จูมพิลา
นางสาวดรุณี  จิตตนอม
 
จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ