เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
กองช่าง


   
 
  นายธนากร  ศรีสุพรรณ์  
   ผู้อำนวยการกองช่าง  
 
   
 นางสาวสุภาพรรณ  เขียวกลม
นายธวัชชัย  คิดโสดา
-รอบันทึกข้อมูล-
  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 


  นายธนายุต  บุญเทียน
นายชัชกาลชล  บัวบาล

นายกฤษฎา  พิลาพัน
  ผู้ช่วยนายช่างโยธา  ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 
 
นางสาวกาญจนา  บุตตะชา  นายนิกร  แดนศิริมา นายสถิตย์  พิมพ์วงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


พนักงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า


 พนักงานผลิตน้ำประปา


     
 นายอภิสิทธิ์  ยืนชีพ นายไชยวัฒน์  สวัสดิ์นที
ว่าง
 คนงานทั่วไป


คนงานทั่วไป 


 คนงานทั่วไป


   
 
 นายเกรียงศักดิ์  ดวงเลิศ
 

 คนงานทั่วไป