เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
กองช่าง


   
 
  นายอนุชิต มโนรินทร์
 
  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
รักษาราชการแทน   
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 
   
 นางสาวสุภาพรรณ  เขียวกลม
-บันทึกข้อมูล-
-รอบันทึกข้อมูล-
  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 


  นายธนายุต  บุญเทียน
นายชัชกาลชล  บัวบาล

นายกฤษฎา  พิลาพัน
  ผู้ช่วยนายช่างโยธา  ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 
 
นางสาวกาญจนา  บุตตะชา  นายนิกร  แดนศิริมา -ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


พนักงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า


 พนักงานผลิตน้ำประปา


     
 นายอภิสิทธิ์  ยืนชีพ นายไชยวัฒน์  สวัสดิ์นที
นายดำรงชัย  วงศ์ศรีเทพ
 คนงานทั่วไป


คนงานทั่วไป 


 คนงานทั่วไป


 

 นายเกรียงศักดิ์  ดวงเลิศ จ.ส.อ.สินธุ  พนมมาศ
นายจักรภัทร  สุริยวงค์
 คนงานทั่วไป จ้างเหมาบริการ
จ้างเหมาบริการ