เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
กองช่าง


   
 
  นายธนากร  ศรีสุพรรณ์  
   ผู้อำนวยการกองช่าง  
 
   
 นางสาวสุภาพรรณ  เขียวกลม
นายธวัชชัย  คิดโสดา
นายกิตติศักดิ์  ป้องทอง
  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 

  -รอบันทึก-
นายวิทวัส  ไปนาน นายกฤษฎา  พิลาพัน
  ผู้ช่วยนายช่างโยธา  ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
 
 
นางสาวกาญจนา  บุตตะชา  - รอบันทึกข้อมูล - นายสถิตย์  พิมพ์วงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


พนักงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า


 พนักงานผลิตน้ำประปา


     
 นายอภิสิทธิ์  ยืนชีพ นายไชยวัฒน์  สวัสดิ์นที
 นางสาวสไบพร  ปีนะสา
 คนงานทั่วไป


คนงานทั่วไป 


 คนงานทั่วไป


   
 
 นายเกรียงศักดิ์  ดวงเลิศ