เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลโนนสว่าง

๑.  สภาพทั่วไป
๑.๑  ที่ตั้ง  เทศบาลตำบลโนนสว่าง  ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่  ๑๐๕  หมู่ที่  ๑๑  บ้านโนนดู่  ตำบลโนนสว่าง  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ  อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ของอำเภอเมืองบึงกาฬ  ห่างจากที่ตั้งอำเภอไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๑๒  (สายหนองคาย
นครพนม) เป็นระยะทางประมาณ  ๒๖  กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดกับตำบลและอำเภอใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ          ติดต่อกับตำบลหอคำและตำบลไคสี  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ
ทิศใต้               ติดต่อกับตำบลศรีชมพู  อำเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับตำบลโป่งเปือย  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ
ทิศตะวันตก     ติดต่อกับตำบลหนองเลิง  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

 ๑.๒  เนื้อที่  พื้นที่ของเทศบาลตำบลโนนสว่าง  มีเนื้อที่ทั้งหมด  ๔๑,๗๕๐  ไร่  (๖๖.๘๐  ตร.กม.)  หรือประมาณร้อยละ  ๘.๔๓  ของพื้นที่ทั้งหมดของอำเภอเมืองบึงกาฬ มีพื้นที่ถือครองทำการเกษตรประมาณ ๓๗,๔๓๓ ไร่ หรือประมาณร้อยละ ๗.๕๖ ของพื้นที่อำเภอเมืองบึงกาฬ
๑.๓  ภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป  ลักษณะภูมิประเทศของตำบลโนนสว่าง  โดยทั่วไปเป็นที่ดอนสลับกับที่ราบลุ่มมีลักษณะเป็นสันเนิน  พื้นที่ทั่วไปมีความลาดเอียง  ๐.๐๓%  จากทิศเหนือ  ไปทางทิศใต้ (ที่ระดับความสูง ๑๘๐ - ๒๐๐ เมตร จากระดับน้ำทะเล) ดินมีลักษณะเป็นดินชุดโพนพิสัย  (ดินลูกรังหน้าดินตื้น)  เหมาะแก่การปลูกพืชและไม้ผล

1.3 ภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศ  เป็นแบบมรสุม  มี    ฤดู  คือ
ฤดูร้อน            เริ่มตั้งแต่เดือน   มีนาคม  ถึง  เดือน  พฤษภาคม
ฤดูฝน              เริ่มตั้งแต่เดือน   มิถุนายน  ถึง  เดือน  สิงหาคม
ฤดูหนาว          เริ่มตั้งแต่เดือน   กันยายน  ถึง  เดือน  กุมภาพันธ์
๑.๔  จำนวนหมู่บ้าน  ตำบลโนนสว่าง  มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด   ๑๑  หมู่บ้าน  ดังนี้
หมู่ที่  ๑  บ้านโนนสว่าง     ผู้ใหญ่บ้านคือ   นายกงใจ   แสงวงษ์                  โทร ๐๘๖ - ๐๔๑๐๘๖๒
หมู่ที่  บ้านชัยบาดาล      ผู้ใหญ่บ้านคือ   นายเดโช     โหราจันทร์          
โทร ๐๑๖ - ๐๕๔๑๓๒๑
หมู่ที่  บ้านสรรทวี           ผู้ใหญ่บ้านคือ   นายอภิรักษ์   ศรีชมชื่น
            โทร ๐๘๙ - ๕๗๐๖๑๒๒
หมู่ที่  บ้านนาดี                ผู้ใหญ่บ้านคือ   นายแสวง   สุวรรณ์
                 โทร ๐๘๐ - ๑๙๕๕๑๑๗

หมู่ที่  บ้านดอนปอ         ผู้ใหญ่บ้านคือ   นายธรรพ์ณธร   พรหมกลาง    โทร ๐๙๘ - ๑๒๘๒๖๒๔
หมู่ที่    บ้านหนองดินดำ  ผู้ใหญ่บ้านคือ   นายสุรพล    งามทองคำ
        โทร ๐๘๔ - ๒๙๒๒๕๓๑
หมู่ที่   บ้านบูรพา           ผู้ใหญ่บ้านคือ    นายสีนวน    จิตตนอม
            โทร ๐๘๐ - ๖๓๕๔๒๗๓
หมู่ที่  ๘  บ้านหนองไฮ       ผู้ใหญ่บ้านคือ   นายบุญรักษ์  พลภักดี
               โทร ๐๘๕ - ๗๕๕๐๘๙๐
หมู่ที่     บ้านพรนิยม         ผู้ใหญ่บ้านคือ   นายกวง   แดนศิริมา               
โทร ๐๘๙ - ๓๗๕๒๒๐๓
หมู่ที่  ๑๐บ้านโนนงาม  ผู้ใหญ่บ้านคือ   นายปรีดาศักดิ์   ภาวงค์
(กำนันตำบลโนนสว่าง) โทร ๐๙๓ - ๓๓๙๐๓๒๓

หมู่ที่  ๑๑ บ้านโนนดู่     ผู้ใหญ่บ้านคือ   นายธนิต  สังกะสี                          โทร ๐๖๓ - ๗๓๗๙๗๘๘
จำนวนหมู่บ้านในเขต  เทศบาลตำบลบางส่วน........-.........หมู่  ได้แก่หมู่ที่.....-......
     

๑.๕  ท้องถิ่นอื่นในตำบล
-ไม่มี

๑.๖  จำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือน
 ประชากรทั้งสิ้น   ๖
,๙๕๓   คน   แยกเป็นชาย   ๓,๔๕๘   คน   หญิง   ๓,๔๙๕   คน  มีจำนวนครัวเรือน  ๒,๑๙๘  ครัวเรือนแยกได้ดังนี้