เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

   
 
   นางสุฑามาส  วงค์พิพัฒน์
 
    ปลัดเทศบาลตำบลโนนสว่าง
โทร. 06 1142 4425
 
   
 
   นางประภัสสรป์  จิตธรรมวงสา
 
    รองปลัดเทศบาลตำบลโนนสว่าง
โทร. 08 3452 5553

 
 


  นายศุภวิชญ์  สีเล   นางกัลยกร  อาจรักษา
นายธนากร  ศรีสุพรรณ์
 หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 08 1057 3422
 ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 08 952 3859
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 09 1862 1669
 

นางสาวพัชรมณฑ์  นิลกลาง (ว่าง)  นางสาวรจนา  ศรีเทียน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร. 08 4428 3358
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
โทร. 08 4355 8471
 

(ว่าง) (ว่าง) 
นายปรเมฑฐ์  ภูศิริวิวัฒเมธากูล
  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

หัวหน้าฝ่ายปกครอง
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร. 09 1063 5838

   
(ว่าง)
(ว่าง) 
 
 หัวหน้าฝ่ายธุรการ  หัวหน้าฝ่ายการโยธา