เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

   
 
   นางสุฑามาส  วงค์พิพัฒน์
 
    ปลัดเทศบาลตำบลโนนสว่าง
โทร. 06 1142 4425
 
   
 
   นางประภัสสรป์  จิตธรรมวงสา
 
    รองปลัดเทศบาลตำบลโนนสว่าง
โทร. 08 3452 5553

 


 
  นางศรีประไพร  พิมพ์บุตร
 นางกัลยกร  อาจรักษา
นายธนากร  ศรีสุพรรณ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.064 321 7227
 ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 08 952 3859
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 09 1862 1669- รอบันทึกข้อมูล - นายอนุชิต  มโนรินทร์
 นางสาวรจนา  ศรีเทียน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
โทร. 09 3574 2142
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
โทร. 08 4355 8471

   
- รอบันทึกข้อมูล -
นายปรเมฑฐ์  ภูศิริวิวัฒเมธากูล  - รอบันทึกข้อมูล -
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป หัวหน้าฝ่ายปกครอง
   โทร. 09 1063 5838