เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

   
 
   นางสุฑามาส  วงค์พิพัฒน์
 
    ปลัดเทศบาลตำบลโนนสว่าง
โทร. 06 1142 4425
 
   
 
   นางประภัสสรป์  จิตธรรมวงสา
 
    รองปลัดเทศบาลตำบลโนนสว่าง
โทร. 08 3452 5553

 


 
  นางศรีประไพร  พิมพ์บุตร
 นางกัลยกร  อาจรักษา
-รอบันทึกข้อมูล-
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.064 321 7227
 ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 08 952 3859
ผู้อำนวยการกองช่าง
- รอบันทึกข้อมูล - นายอนุชิต  มโนรินทร์
 นางสาวรจนา  ศรีเทียน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
โทร. 09 3574 2142
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
โทร. 08 4355 8471

   
- รอบันทึกข้อมูล -
นายปรเมฑฐ์  ภูศิริวิวัฒเมธากูล  - รอบันทึกข้อมูล -
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป หัวหน้าฝ่ายปกครอง
   โทร. 09 1063 5838