เทศบาลตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ : www.nonsawanglocal.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือ e-LAAS [ 12 พ.ย. 2561 ]168
2 คู่มือการช่วยเหลือประชาชน [ 12 พ.ย. 2561 ]147
3 คู่มือการใช้จ่ายเงินสะสม [ 12 พ.ย. 2561 ]139
4 คุ่มือการเบิกจ่ายเงิน [ 12 พ.ย. 2561 ]145
5 คู่มือการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 12 พ.ย. 2561 ]137
6 คู่มือการเดินทางไปราชการ [ 12 พ.ย. 2561 ]142
7 คู่มือกองทุนบำเหน็จบำนาญขรก.ท้องถิ่น [ 12 พ.ย. 2561 ]144
8 คู่มือ e-Plan 2 [ 10 ต.ค. 2561 ]137
9 คู่มือ e-Plan 1 [ 9 ต.ค. 2561 ]142
10 ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล พนักงานครู และพนักงานจ้าง [ 1 ต.ค. 2560 ]146
11 ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโนนสว่าง [ 11 ส.ค. 2560 ]146
12 คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารบ้านเมืองที่ดี [ 12 มิ.ย. 2560 ]159
13 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับทางหลวงท้องถิ่น [ 12 มิ.ย. 2560 ]144
14 คู่มือระบบ e-GP [ 12 มิ.ย. 2560 ]143
15 คัมภีร์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ [ 12 มิ.ย. 2560 ]140
16 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 12 มิ.ย. 2560 ]133