วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มี.ค. 2563
ซื้อยางล้อหลังด้านขวารถตักหน้าขุดหลัง (JBC) พร้อมเปลี่ยนยางและอะไหล่ จำนวน 1 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
จ้างเปลี่ยนท่อ/ขยายท่อเมนประปาตำบลโนนสว่าง หมู่ที่ 1 บ้านโนนสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
จ้างโครงการเปลี่ยนท่อ/ขยายท่อเมนประปาตำบลโนนสว่าง หมู่ที่ 9 บ้านพรนิยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างทำนบ คสล. หนองน้ำสาธารณะ (ฝายใหม่) หมู่ที่ 9 บ้านพรนิยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ 5 (ช่วงบ้านนายสุวรรณ แสงวงค์-บ้านนายอุดม ศรีหาเบ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านบูรพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง